FORGOT YOUR DETAILS?

15/6/1990 › Thành lập Viện Đào Tạo Mở
26/7/1993

Thành lập Trường Đại học Mở bán công TPHCM

Thủ Tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Mở bán công TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở Viện Đào tạo mở rộng TP. Hồ Chí Minh, với chức năng là đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ, đào tạo tại các điểm vệ tinh..nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật cho đất nước.

2005

Thành lập Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng

Thành lập theo Quyết định số 336/QĐ - ĐHMBC ngày 28/6/2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng thực hiện nhiệm vụ đào tạo 02 chuyên ngành: Kế toán và Tài chính - Ngân hàng.

22/6/2006

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Mở bán công TP. Hồ Chí Minh được chuyển sang trường đại học công lập và có tên gọi là Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính

2010

Đổi tên thành Khoa Tài chính - Ngân hàng

Thành lập theo Quyết định số 674/QĐ - ĐHM ngày 28/7/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tách ngành Kế Toán và đổi tên khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng thành khoa Tài chính - Ngân hàng. Được giao thực hiện nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Năm 2012

Khoa Tài chính - Ngân hàng

Được giao nhiệm vụ đào tạo 02 chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng.

PRESENT
Developed by 123Website
TOP